GemeenteraadVerslag

Gemeenteraad juni: het verslag

Op maandag 26 juni was er de maandelijkse gemeenteraad. De raadsleden en het publiek wachtte ogenschijnlijk een van de saaiste agenda’s van het jaar, met o.a. de bespreking van de jaarrekening. Die koppelt de beleidsdoelen van de meerderheid aan de concrete centen die er in 2022 werden uitgegeven en ontvangen.

Eigenlijk is die rekening een graadmeter van een jaar gemeentepolitiek. De raadsleden kregen vorige week in een besloten commissievergadering een introductie door de financieel directeur. Op die vergadering konden ze technische vragen stellen.
Voor geïnteresseerde burgers was er maandag spijtig genoeg geen informatie voorhanden: geen papieren document op de raadszitting, geen krachtige PowerPoint met duidelijke hoofdlijnen, geen degelijke geluidsinstallatie die elke tussenkomst beluisterbaar maakt. Zo komt het dat raadsleden cryptische vragen kunnen stellen over een bepaald bedrag op pagina 23, en dat daarop een summier antwoord vanuit het college komt. Boeiend is inderdaad anders, maar we lopen wat vooruit op ons verslag…

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx trok als voorstemmer voor de zitting vanavond Jef Schoofs (Groen).

Tine van der Vloet (N-VA) had enkele opmerkingen bij het officiële verslag van de gemeenteraad van mei. Dat werd goedgekeurd en vind je binnenkort op de website van de gemeente onder het kopje ‘Notulen’. Ons verslag vond je eerder al op onze website.


2. Rekening 2022 van de gemeente en het OCMW

Elk dienstjaar legt het gemeentebestuur de rekening voor aan de gemeenteraad. Daarin vind je beleidsdoelstellingen van de gemeente, gekoppeld aan de actieplannen, de uitgaven en de ontvangsten. De gemeente en het OCMW maken een geïntegreerde jaarrekening. Juridisch blijven het echter twee afzonderlijke organisaties. Daarom stemmen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast.

Zo ziet de jaarrekening er uit:

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) lichtte toe dat dit de derde rekening was van de beleidsperiode 2022-2025. Daarmee zitten we in de helft. De belangrijkste tabel vond hij die op pagina 21, die de staat van financieel evenwicht weergeeft. “Het exploitatiesaldo bedraagt een 1.146.000 euro. Dat bedrag blijft positief, maar bedraagt wel een 700.000 euro minder dan de jaarrekening van 2021.” Dat is vooral te wijten aan de energiecrisis en de inflatie. “Zo zorgen de gestegen energie- en de personeelkosten voor een toename van een miljoen euro. In 2022 werd druk geïnvesteerd, voor zo’n 6.850.000 euro. Die gingen vooral naar wegeniswerken, de restauratie van de kolonie, de assistentiewoningen, de renovatie van de kerk en de verledding van het verlichtingsnet.”

“Merksplas ontving 2 miljoen aan subsidies, en heeft nog een lening van vier miljoen. De financieringsmarge bedraagt ca. 709.000 euro: dat is een parameter voor de Vlaamse Overheid of de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.”

Luc Holthof (N-VA) vindt dat de cijfers wijzen op een minder rooskleurige situatie. “Wij hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor de stijgende personeelskosten. We zien ook dat er slechts voor zes miljoen geïnvesteerd is, terwijl er bijna 10 miljoen gepland werd. Het lijkt ons zorgwekkend dat je 40% minder uitgeeft dan dat je in je meerjarenplan aangaf. Het exploitatiesaldo gaat over de jaren heen achteruit; de autofinancieringsmarge is ooit positiever geweest. En dan was er ook nog de forse borgstelling van 8 miljoen voor EBEM…”

Frank Wilrycx: “Het exploitatiesaldo wordt voor alle gemeenten op dezelfde manier berekend. De inflatie was voor alle gemeenten verrassend. Wij plannen hier niet direct ontslagen, zoals elders gebeurt. We vermoeden dat de indexaanpassing de volgende jaren nog voor positieve effecten zal zorgen. Voor EBEM wilden we als gemeente borg staan. Anders moest EBEM zich tot de bank wenden, en dat was ons duurder uitgevallen. Sommige energieleveranciers zijn het voorbije jaar overkop gegaan, en EBEM niet. Omdat de prijzen nu dalen, kan er wat afgeborgd worden.”

“Die zes miljoen is een forse investering. Wel werd de investering voor de fietspaden van Koekhoven en de Steenweg op Weelde uitgesteld omdat de onteigeningen nog liepen. We boekten die al wel, omdat we al stukken moeten betalen.”

Jan De Bie (Groen) had een vraag over het lage bedrag bij de ontvangsten van investeringen. “Waarschijnlijk heeft dat te maken met een uitbetalingsachterstand vanuit de Vlaamse en federale overheid?”

“Niet onmiddellijk,” zegt Frank Wilrycx, “het heeft meer te maken met het feit dat we bij bijv. rioleringswerken het bewijs moeten aandragen bij het afwerken van de riolering van het laatste huis. Of voor de kolonie boekten we die voor het hele dossier, maar moeten we wachten op de afwerking van de paardenstal. Zo schuift alles op.”

De Bie merkte ook een verdubbeling op van de operationele kosten en opbrengsten. “De assistentiewoningen werden meer verhuurd dan gepland, en de kolonie zorgde voor meer opbrengsten. Waarschijnlijk ligt dat daaraan,” zei de burgemeester.

Luc Holthof ging nog over de personeelskost: “Het lijkt wat contradictorisch dat jullie voor bepaalde functies de rang verhoogden. Ook kampen jullie met een groot personeelsverloop, dat toch wel voor heel wat extra kosten zorgt.”

Wilrycx: “Ieder bedrijf heeft af te rekenen met personeelsverloop. Nieuwe personeelsleden zijn niet meer zo honkvast als vroeger. En we willen onze dienstverlening blijven waarborgen.”

Jan De Bie haalde ook nog zijn bedenking van vorig jaar aan bij de werking van de vrijetijdsdiensten en de communicatie daarrond: hij zag een verband tussen de lage uitgaven aan publiciteit voor activiteiten en de geringe opkomst van het publiek daarbij. “Misschien moeten jullie meer inzetten op die promotie.”

Hij had het ook nog over de uitgaven rond het klimaatactieplan, milieu en natuur. “Jullie voorzagen veel investeringen op dat vlak, maar in de praktijk werd er nog geen cent aan uitgegeven.”

Niet waar, antwoordde Frank Wilrycx. “Onze uitgaven aan gescheiden riolering vind je onder andere posten, net zoals bijv. de aankoop van plantgoed of de onthardingswerken rond de kerk en op de Markt. We doen daar wel heel wat dingen rond, alleen zitten ze elders geboekt.”

Jan De Bie: “Dan moet je er ook geen budget voor voorzien. Nu is jullie budget voor het klimaatactieplan gebakken lucht.”

Luc Holthof: “Jullie budgetten voor grote projecten kloppen dan misschien wel, maar op die manier kunnen we niets opvolgen.”

Bij de stemming onthielden Groen en N-VA zich. De Leefbaar-meerderheid keurde de rekening goed.

3. Het jaarverslag van de gemeente

In het jaarverslag geeft elke dienst een leesbare en beknopte omschrijving van het werk dat zij en hun eventuele adviesraden leverden.

Jef Schoofs (Groen) vond het een lijvig document waar veel tijd en werk in stak. Hij vond het dan ook maar wat terecht dat hij het grondig las en er wat vragen over voorbereidde. Hij las bijvoorbeeld op pag. 41 dat er maar vier sportverenigingen kadervorming voor hun club aanvroegen. Dat vond hij weinig. Schepen Kris Govers (Leefbaar) antwoordde dat iedere vereniging zich altijd kon inschrijven.

Op pag. 48 las Schoofs dat de Opvoedingswinkel maar 18 individuele gesprekken voerde met gezinnen. Dat leek hem erg weinig. Is het aanbod wel voldoende bekend bij de bevolking? Schepen Leen Kerremans (Leefbaar) vermoedde dat de binnenkomende vragen van gezinnen beter gefilterd werden, zodat andere vragen intern beter werden opgevolgd.

Schoofs zag ook dat er volgens de personeelsdienst zo’n 13% van het personeel voltijds langdurig afwezig was wegens ziekte. Dat leek hem veel. Frank Wilrycx antwoordde dat hij die vraag best kon beantwoorden in de besloten zitting.

Verder ging het o.a. nog over de wadi’s (in die van de Melkerijstraat zou nog nooit water gestaan hebben, wel in de omringende velden? Antwoord: de aanleg van die wadi zit in de verkavelingsvergunning vervat. Misschien best later eens evalueren), over het aantal bezoeken van de Huisdokter, de groepsaankoop van de elektrische deelwagens (oorspronkelijk zat er ook een deelauto van de gemeente bij in het bestek) en de rare manier om het aantal ontharde vierkante meters per bewoner te berekenen, zonder in ogenschouw te nemen hoeveel er intussen extra verhard werd (antwoord: “Wij moeten dat zo rapporteren; wij bepalen de spelregels niet.”)

Burgemeester Frank Wilrycx had tot slot een dankwoordje voor de communicatiedienst en de diensten die meewerkten aan het document “dat vaak meer duidelijk maakt wat er gebeurde dan onze begroting.”

4. Het rapport van de financieel directeur over de rekening

De financieel directeur geeft een overzicht van de thesaurietoestand: de gelden op de rekening en in de kas. Hij bekijkt ook of er voldoende middelen zijn voor 2022 en de evolutie van de budgetten. De gemeenteraad nam daarvan vandaag kennis.

5. De jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf sportcentrum ’t Hofeind

Die werd door de gemeenteraad aanvaard.

6. Toewijzingsreglement Woonmaatschappij de Noorderkempen

We schreven het eerder al: er komt een nieuwe woonmaatschappij voor Merksplas en vier buurgemeenten. Vanaf 1 januari is er dan ook een nieuw reglement om sociale woningen vanaf dan toe te wijzen. Dat keurde de gemeenteraad vanavond goed.

Schepen Monique Quirynen lichtte toe dat de vijf gemeenten een heel traject hadden afgelegd om de Vlaamse normen te verfijnen. Ze was blij dat onze Woonmaatschappij als eerste haar reglement ter goedkeuring kon voorleggen. Ook benadrukte ze dat voor een aantal toewijzingen Merksplasse inwoners eerst in aanmerking komen.

7. Advies ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan-MER.

Vlaanderen is opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Daarvoor is er een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt. Merksplas hoort bij de vervoerregio Kempen. In het regionaal mobiliteitsplan vindt je de visie en de ambities van de vervoerregio in aanloop naar 2050.

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar) lichtte eerst de inhoud van het plan toe:

Raf Verheyen: “Als men deze set maatregelen gaat toepassen per vervoersmiddel, vertaalt zich dit naar volgende concrete krachtlijnen die in het plan zitten:

 • Voor de voetgangers:
  Men wil de verkeersleefbaarheid en veiligheid verhogen door het nemen van gerichte maatregelen. Men wil een betere toegankelijkheid van bushaltes, stations en openbaar domein.
 • Voor de fietsers:
  Men wil blijven investeren in fietssnelwegen en het Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF) door extra verbindingen tussen steden aan te leggen, eventueel op bestaande wegen door sluipverkeer te weren. Op vrachtroutes worden versneld vrijliggende fietspaden aangelegd, wordt de last mile binnen bedrijvenzone’s verbeterd, en komt er een uitrol van fietsdeelsystemen aan Hoppinpunten voor een betere combinatie van openbaar vervoer en de fiets.
 • Trein:
  Uitbouw treinnet met halfuurfrequentie, uitbouw overwegvrij spoornet (verbetering veiligheid) en uitbouw aantrekkelijke stationsomgevingen volgens het STOP-principe. Autoluwe stationsomgevingen met toegankelijke busstations voor vlotte overstap.
 • Voor de bus:
  Het Kernnet en Aanvullend net zorgt voor een ruime gebiedsdekking en dit wordt aangevuld met vervoer op maat, gericht op overstap naar KN en AN. Aanvullend op KN en AN worden HOV’s (hoogwaardige openbaar vervoersassen – snelle busverbindingen) uitgewerkt. Men wil versneld werk maken van toegankelijke haltes, aanleg van Hoppinpunten en van doorstromingsmaatregelen om busverbindingen vlotter te maken.
 • Auto:
  Indeling van de regio in 6 mobiliteitskamers gevormd door hoofdwegen en regionale wegen waarin doorgaand verkeer op langere afstand wordt ontmoedigd. Uitbouw van een robuust wegennet volgens de nieuwe wegencategorisering. Er komt een invulling van de missing links. Daarnaast afbouw van onderliggend wegennet voor betere leefbaarheid in de regio.
 • Vrachtverkeer: 
  Hier geldt ook het principe van de mobiliteitskamers waar doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd. Daarnaast investeren in goedgekeurde vrachtroutenetwerken (vrijliggende fietspaden), afbouw van slecht ontsloten terreinen. Ook transport over water stimuleren en meer benutten van bestaande loskades. Herstructurering van bedrijventerreinen langs water.”

Luc Holthof (N-VA) haalde een passage uit het mobiliteitsplan aan over leefbare kernen. In zijn lezing ging het over de gewilde snelheidsverlaging – hij vermoedde tot 30 km/u – om de oversteekbaarheid van de straten en de veiligheid voor de zwakke weggebruiker te verbeteren.

Volgens Wilrycx en Verheyen ging dat over dorpscentra met gemengd verkeer, terwijl “wij in Merksplas gescheiden fietspaden hebben en ons altijd hebben ingezet voor de zwakke weggebruikers.”

Frank Wilrycx: “Wij hebben eerder al ons standpunt aangegeven dat we zo’n zone 30 voor ons dorpscentrum niet zien zitten.”

Luc Holthof had het ook over het opzet om vrachtverkeer zoveel mogelijk te weren uit de dorpscentra. Raf Verheyen: “Dat gaat over het doorgaand vrachtverkeer, en we wachten op de realisatie van het provinciale mobiliteitsplan waarbij er investeringen moeten gebeuren om het vrachtverkeer tussen Hoogstraten en Turnhout om te leiden langs Beerse. Het vrachtverkeer naar lokale bedrijventerreinen zal nadien wel nog altijd door het centrum rijden.”

Jan De Bie: “In het verleden hebben we al een aantal voorstellen gedaan die ook in dit Mobiliteitsplan aangehaald worden, maar die werden door jullie nooit weerhouden. Als we nu dit plan onderschrijven – wat we ook willen doen – mogen we dan ook verwachten dat jullie onze voorstellen gaan uitvoeren? Ik denk bijv. aan onze voorstellen rond het fietsleasen voor personeelsleden, of aan het opofferen van parkeerplaatsen voor fietsparkeergelegenheid. Nu zie je vaak een hoop gestalde fietsen in de buurt van de bakker, de slager of de Carrefour.”

Wilrycx: “We hebben al veel gerealiseerd voor de zwakke weggebruiker. Dat werk zullen we niet stoppen. De focus van dit Mobiliteitsplan ligt op 2050. We werken met mondjesmaat op dat pad verder.”

8. Overdracht van de Heikantloop

De watering Oostelijke Mark wordt binnenkort opgeheven. Merksplas koos ervoor om de onbevaarbare waterlopen van derde categorie zelf te beheren, terwijl die van tweede categorie door de provincie beheerd worden. Het college stelt voor om het opwaartse deel van de Heikantloop, op te schalen van 3de naar 2de categorie. Zo komt het beheer van die waterloop bij de provincie Antwerpen terecht. Ook is afgesproken dat de Heikantloop voortaan de Verstraelenloop genoemd wordt.

9. Werkingsverslag van de ILV Sportregio Noorderkempen

De gemeenteraad nam kennis van dit werkingsverslag en de jaarrekening 2022 van de Interlokale Vereniging Sportregio Noorderkempen.

Jef Schoofs (Groen) vroeg wat de sportregio gaat doen met hun Masterplan Sportinfrastructuur waarbij er regionaal gekeken werd naar hiaten. Daaruit kwam ‘wielersporten’ als belangrijkste knelpunt.

Schepen Kris Govers (Leefbaar) heeft antwoordde dat het vooral ging over infrastructuur die jonge wielrenners (clubs) meer veilige trainingsmogelijkheden moet bieden door bijv. te kunnen oefenen op afgesloten pistes of circuits.

10. Algemene vergadering Woonmaatschappij De Noorderkempen

De agenda voor die vergadering werd goedgekeurd. De gemeenteraad vaardigt Nele Daems (Leefbaar) af om daarop de gemeente te vertegenwoordigen.

11. Rapport organisatiebeheersingssyteem

De algemeen directeur maakt elk jaar een rapport op over de ‘organisatiebeheersing’. Daarin vind je o.a.

 • een terugblik op het afgelopen jaar en een stand van zaken van de uitgevoerde audit(s) en inspecties,
 • een terugblik op de gezette acties en timing van verbeterprojecten en -acties uit de zelfevaluatie
 • een vooruitblik op de voornaamste projecten en verbeterplannen.

Luc Holthof vond het goed dat er in de organisatiebeheersing een onderscheid werd gemaakt tussen de quick wins en de langetermijndoelstellingen, al bleef hij het een mengelmoes vinden van doelstellingen.

Jan De Bie miste daarbij een timing.

Algemeen directeur Dries Couckhuyt lichtte toe dat de quick wins normaal binnen drie maanden moesten uitgewerkt worden, de andere doelstellingen zouden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan opgenomen worden. “Binnen afzienbare tijd, dus.”

12-15. Qworzó

12. Qworzó sluit aan bij het leersteuncentrum KOSMOS. Tot nu toe was Qworzó aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk NOA Kempen. Dat houdt op te bestaan. Voor de professionele leersteun van leerlingen en leerkrachten wil Qworzó nu aansluiten bij het LSC Kosmos.

13. Qworzó paste haar schoolreglement aan … door de gewijzigde regelgeving en door aanpassingen in de werking van de school. De gemeenteraad keurde dat reglement goed.

Die gaan o.a. over

 • dat er niet langer een verplicht advies of overleg met het CLB nodig is bij het zittenblijven, het verlengd verblijf in het kleuteronderwijs, de vervroegde instap in het lager onderwijs, het verlengd verblijf in het lager onderwijs voor 14-jarigen
 • een indexaanpassing voor de maximumfactuur (voor kleuters 55 euro, voor lagereschoolkinderen 105 euro)
 • nieuwe afspraken rond ‘deconnectie’ om schoolteam, kinderen en ouders niet overdreven digitaal te belasten
 • de komst van de Vlaamse toetsen voor het vierde leerjaar
 • een nieuw decreet leersteun
 • afspraken over het gebruik van bewakingscamera’s op school

14. Qworzó paste haar arbeidsreglement aan.

Daarin zit een nieuwe functiebeschrijving voor de beleidsondersteuner, de lokale afspraken rond deconnectie, en schooleigenafspraken rond het communicatiebeleid van Qworzó (met als elementen het informeel en formeel oudergesprek, de telefoon, e-mails, de agenda, het ouderplatform en de schoolwebsite).

15. Qworzó updatete haar pedagogisch project door een wijziging bij het evalueren en rapporteren: zo komt er niet langer vier keer per jaar een rapport met de resultaten van de klastoetsen, maar slechts drie keer. Die aanpassing gaat volgend schooljaar van start.

16. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

16.1 Bomenplan

Tine van der Vloet: “Heeft de gemeente een bomenplan en meer bepaald een plan wanneer welke boom moet gesnoeid worden binnen onze gemeente? Is hier expertise voor in huis? Zijn er mensen die opleidingen hebben gevolgd rond het snoeien van bomen?”

De aanleiding voor haar vraag was de toestand van een aantal bomen in haar straat: die waren ooit door de gemeente gesnoeid, maar omdat de hoogtewerker niet hoog genoeg geraakte, bleven de bovenste takken ongesnoeid. Nu moest een externe firma de bomen terug komen snoeien. “En dat kost de gemeente extra.”

Raf Verheyen: “We hebben een inventaris van ons bomenbestand, met ook de aanplantdatum in functie van het nodige snoeiwerk. De mensen van onze groendienst krijgen ook opleidingen en materiaal om vakkundig te kunnen snoeien. De nieuwe ploegbaas die zich binnenkort aandient zal voor de planning van het snoeien zorgen.”

Frank Wilrycx: “Het kan zijn dat het eens is misgelopen, maar onze mensen zijn dag en nacht in de weer met groenonderhoud.”

16.2 Ganzen Carons Hofke

Tine van der Vloet: “We kregen een melding van burgers i.v.m. de overlast die de ganzen met zich meebrengen in het Carons Hofke. Men kan niet meer op een bank gaan zitten omdat alles vol hangt, bij het vissen is het uitkijken waar men zit. Zijn jullie hiervan op de hoogte en kan hier iets aan gedaan worden?”

Raf Verheyen: “We kregen een anonieme melding met dezelfde opmerking. Er huizen inderdaad een drietal koppels Canadese ganzen. We hebben intussen bordjes geplaatst waarop staat dat mensen die dieren niet mogen voederen. Volgend jaar willen we hun eieren schudden om de populatie in toom te houden.” 

16.3 Padelveld

Tine van der Vloet: “We lazen dat de buren rond het padelveld niet gekozen hebben voor een snipperwand. Er is dan een brief terug vertrokken naar de buren met deze vaststelling en ook wel met de vraag die vanuit de gemeente naar de club toe is gesteld om effectief om 22 u. te stoppen. We stelden al eerder voor om te werken met een dak. We horen van clubs die dat hebben dat dat effectief werk. Wordt deze piste nog verder onderzocht?”

Schepen Kris Govers: “Volgens een studie van de Vlaamse Tennisvereniging blijkt dat we voldoen aan de afstandsregels. Om 22u. gaat er effectief het licht uit, en op deze zomeravonden stoppen de spelers dan ook telkens. In andere buurten waren de bewoners redelijk tevreden over onze snipperwanden.”

16.4 Parkeren in de Vredestraat

Tine van der Vloet: “Het parkeren langs twee kanten in de Vredestraat wordt als zeer moeilijk beschouwd en de doorgang in deze straat wordt hierdoor zeer smal. Schepen Raf Verheyen ging deze vraag alvast meenemen naar de gemeentelijke adviesraad van verkeer. Wat is hier juist beslist en met welke motivatie?” 

Raf Verheyen: “De GAV was van mening dat het parkeren aan twee zijden er geen probleem vormde. Rond de schooluren kon er wel wat chaos ontstaan, maar dat zorgt niet voor een onveilige toestand.”

Jan De Bie: “En dan praten jullie over een veilige schoolomgeving?”

Verheyen: “In de GAV zijn ook de scholen vertegenwoordigd.”

Jan Quirijnen (raadslid Leefbaar): “Ik fiets daar elke dag door, en daar is nooit geen last (sic).”

16.5 Grachten Hoevestraat

Luc Holthof: “We hebben het punt i.v.m. de grachten in de Hoevestraat hier al meerdere malen aangehaald. Er is een brief vertrokken op 13 maart naar de burger die zijn gracht had dicht gelegd met de vraag om deze weer te openen voor 1 mei. De persoon in kwestie had hiervoor geen vergunning gehad van de gemeente, zo kunnen we lezen in de brief naar hen. Wat is hiervan de stand van zaken?”

Kris Govers: “We volgen dat van dichtbij op.”

Wilrycx: “En als u daarover meer wil weten, bespreken we dat in de besloten zitting omdat het over een specifiek geval gaat.”

Vragen van Groen Merksplas

16.6 Belgisch-Nederlands grensoverleg

Jan De Bie: “We merkten dat Merksplas niet is aangesloten bij Benego (Belgisch-Nederlands grensoverleg). Zij hebben aandacht voor een aantal thema’s aan de grens, pakken knelpunten aan en zetten concrete projecten op de sporen. We zien belangrijke thema’s op hun website: Flowchart over Welvaart en Welzijn in de grensregio, Onttrekkingsverbod op waterlopen aan beide zijden van de grens, Brabant en Vlaanderen over de landbouw van morgen …
Merksplas blijkt de blinde vlek te zijn. Is het niet opportuun om hier nog bij aan te sluiten?”

Frank Wilrycx: “Benego heeft verschillende jaren stilgelegen. Het is nu meer een netwerkorganisatie voor lokale besturen. Het lijkt ons vooral interessant voor gemeenten die op elkaar aansluitende wegen hebben. Als gemeente onderhandelen en praten we wel ad hoc, bijv. met de brandweerzone en Noord-Brabant, of rond cultuur met Baarle-Hertog en -Nassau. We kunnen ons altijd aansluiten als de agenda interessant is. De kaart op de website weerspiegelt niet de aanwezigheden van de gemeentebesturen.”

16.7 Laadpalen

Jan De Bie: “Er zijn nu 2 deelwagens. Het systeem werd inmiddels al eens getest en op dat moment stond er nog geen onderbord voor deelwagens. Dit euvel lijkt onlangs opgelost te zijn, maar dat wil meteen ook zeggen dat er 2 laadplekken verdwijnen voor particulieren. Wanneer en waar komen er bijkomende laadpalen? Sporters die van wat verder komen, wensen nl. ook hun wagen op te laden.”

Wilrycx: “De plaats van de deelwagens werd vooraf gescreend door Kenisshare op het gebruik ervan. Intussen hebben we al enkele laadpalen en zijn er ook bij verschillende bedrijven semi-publieke laadpalen. We voeren samen met EBEM een onderzoek of er op termijn een extra laadpaal bij de sporthal mogelijk is.”

16.8 Onttrekkingsverbod

Jan De Bie: “Met de droogte is er een tijdelijk onttrekkingsverbod vanaf 10/6/2023 voor heel Merksplas. Voor een groot deel van Merksplas geldt echter een permanent onttrekkingsverbod sinds 1/1/2022. Gebeuren er controles? Wordt er ingegrepen en geverbaliseerd?”

Frank Wilrycx: “Dat is enkel de bevoegdheid van de Vlaamse inspectie en van de provincie. Wij geven eventuele klachten door aan de provinciale districtscontroleur. We hebben er geen weet van of er al dan niet wordt opgetreden.”

De Tarstraat (Foto: Groen)

16.9 Sluipverkeer Tarstraat

Jan De Bie: “We krijgen van verschillende fietsers te horen dat er over het traject Tarstraat-Heizijde veel sluipverkeer gaat. Deze verbinding wordt ook enorm veel gebruikt voor fietstoerisme waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Kan hier net als in de Langstraat ingegrepen worden door het plaatsen van een tractorsluis?”

Raf Verheyen: “Vorig jaar hebben we daar al rond samengezeten met stad Turnhout. Het probleem is echter dat er zich een bedrijf bevindt dat bereikbaar moet zijn. Daarvoor moet nog een oplossing uitgedacht worden. Maar dat overleg wordt alleszins verdergezet.”

16.10 Natuurbegraafplaats

Jef Schoofs: “Een vraag rond de natuurbegraafplaats. Op de website staat: “Er staat wel een bord met uitleg en een gedenkzuil met naamplaatjes van de overledenen en een bankje.” Ter plekke is er nog niets voorzien echter. We hebben de vraag al meermaals gesteld om hier via een open oproep een mooi kunstwerk/gedenkteken te laten maken. Is hier al schot in de zaak?”

Schepen Monique Quirynen: “We zijn er nog met verschillende diensten mee bezig, o.a. de cultuurdienst, de dienst bevolking en ICT. We betrokken er ook de Heemkring bij. We dachten aan twee lessenaarsmodellen (zoals elders in de Kolonie) van cortensstaal, waarbij je op de ene historische info kan vinden, en op de andere een mooie tekst met een QR-code. Die code zou dan verwijzen naar een website met de namen van mensen die er begraven werden. Maar er zijn nog vragen rond die ict-oplossing en de privacy. En voor dat kunstwerk zorgen we ook, al moet dat ook overlegd met Onroerend Erfgoed”.

16.11 Gevangenis

Jef Schoofs: “Het bezoek met de gemeenteraad aan de gevangenis dat we aanvroegen is uitgesteld omwille van een zoveelste incident/staking. Welke initiatieven onderneemt het gemeentebestuur van Merksplas om de leef- en werkomstandigheden van zowel personeel als gedetineerden/geïnterneerden te verbeteren?”

Frank Wilrycx: “Als gemeente hebben we geen enkele bevoegdheid over wat er zich afspeelt achter de gevangenismuren. De infrastructuur vormt eigenlijk het grootste probleem. Daarrond zijn er wel wat oplossingen in het vooruitzicht. Maar je kan je misschien beter wenden tot de ministerraad om dat aan te kaarten. We beamen dat er zich schrijnende toestanden afspelen, en dat dat zo snel mogelijk moet ophouden. Bij een staking moeten we ook een 35-tal agenten opvorderen. Maar in het najaar plannen we dat bezoek opnieuw in.”

16.12 Personeel

Jef Schoofs: “Opnieuw neemt er een personeelslid ontslag na een korte periode van tewerkstelling bij Merksplas. Gebeuren er eigenlijk exit-gesprekken? Wat komt daar uit? Kan er opnieuw een stand van zaken gegeven worden van de openstaande vacatures, nieuwe aanwervingen, …. Wanneer starten welke functies?”

Frank Wilrycx: “We praten altijd wel met mensen als ze ander werk willen aanvatten. Dat doen ze meestal omdat ze zich kunnen verbeteren of als ze een andere uitdaging vinden. We hebben een 160-tal personeelsleden: dat is het niet abnormaal dat er soms mensen bij ons vertrekken.” De burgemeester gaf vervolgens een lange opsomming van vacatures, aanwervingen en startdata, maar we raakten gaandeweg ergens de tel kwijt.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Rekening 2022 van gemeente en OCMW

3. Jaarverslag 2022 van gemeente en OCMW

4. Het rapport van de financieel directeur over de rekening

5. Algemene vergadering Woonmaatschappij De Noorderkempen

6. Jaarrekening 2022 van Welzijnszorg Kempen

7. Rapport organisatiebeheersingssyteem

Zo goed als alle agendapunten hiervan werden eerder besproken. Bij de jaarrekening van Welzijnszorg Kempen vroeg Tine van der Vloet aan welke piste men dacht om de inkomsten te doen stijgen. Schepen Leen Kerremans verwees naar het Bestuursorgaan. “Merksplas kent een hoge waarde toe aan Welzijnszorg Kempen. Een extra budgetvraag is voor ons bespreekbaar, maar dat is niet voor iedereen de favoriete piste. Er is daarover nieuw overleg in voorbereiding.”

Foutje ontdekt in ons artikel?

Vond je een tikfout of iets dat inhoudelijk niet klopt? Stuur ons een mailtje. Dan passen we dat zo aan. Vergeet de url van de pagina er niet bij te vermelden!

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button