GemeenteraadPolitiek

Juni: hierover ging de gemeenteraad

27 juni: vanavond vergaderde de gemeenteraad. Het was net voor de vakantie vaak een grote terugblik op 2021, met de rekening, het jaarverslag, de rapporten van de financieel en de algemeen directeur. Misschien ontdek je in ons verslag hieronder her en der de kracht, maar ook soms de onmacht van ons bestuur.

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) wou vóór de gemeenteraad van start ging, het hebben over het familiedrama “in onze kleine gemeente”.

“Zo’n dingen zie je normaal enkel op tv, lees je in de krant of hoor je op de radio. Het staat ver af, maar nu kwam het wel erg dichtbij. In een jonge buurt, dichtbij de school, vlakbij het centrum. Het is niet te vatten. Dat merken we ook aan de vele reacties van onze inwoners en aan de spontane acties die ontstaan. Zo is er zaterdag een witte herdenkingsmars om 19 uur aan het gemeentehuis. Ook staat er blijkbaar een crowdfundingsactie op til voor de familie vanuit de buren. In de school en op het bedrijf komt er een rouwregister.”

“We vinden het goed dat die acties van onderuit vertrekken. Het signaal vanuit onze bevolking kan niet beter zijn, dan dat het zo vanuit de buik vertrekt.” Wilrycx wilde zijn medeleven betuigen namens de gemeente en de inwoners, “al zal dat nooit de smart kunnen goedmaken.”

De gemeenteraad en het publiek hielden vervolgens een minuut stilte.

OCMW-raad

De burgemeester trok Monique Quirynen (Leefbaar) als voorstemmer.

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad.

Die waren er niet.

2. Rekening 2021

Elk jaar wordt de rekening van de gemeente en het OCMW voorgesteld. De gemeenteraad moet die vaststellen.

De burgemeester duidde eerst dat het budget van de gemeente was vastgelegd in 2019 en liep tot 2025. “Dit is de tweede rekening van ons meerjarenplan. Het geeft het jaarresultaat weer. We sluiten af met een positief overschot van ca. 1.850.000 euro op de gewone dienst. Dat is minder dan vorige keer, maar intussen hebben we net als iedereen af te rekenen met een stijging van de personeels- en de energiekosten en van de inflatie. De investeringen die de gemeente deed, zijn de hoogste ooit: zo’n 9 miljoen, waarvan 4 miljoen voor wegenwerken, 3 voor de Kolonie, 2 miljoen voor de assistentiewoningen en nog een half miljoen voor de openbare verlichting.”

“Alle werken zijn nog niet afgerond. Dat betekent dat we ook nog niet alle subsidies kregen. Daarom kan je ook in de rekening zien dat we nog geen lening afsloten.”

Wilrycx was blij met de positieve autofinancieringsmarge. “Dat betekent dat we als gemeente onze financiële verplichtingen kunnen vervullen.”

Jan De Bie (Groen) stelde op de voorbereidende commissievergadering over de rekening, dat de cijfers van het AGB niet waren opgenomen. In de verbeterde versie waren die cijfers wel aangepast, maar dat gebeurde niet met de totaalcijfers.

Frank Wilrycx antwoordde dat de financieel directeur die niet belangrijk vond voor het eindtotaal.

Jan De Bie vond ook nog wat budgetcijfers die niet met elkaar overeenstemden bij de 3 prioriteiten die in de jaarrekening naar voor werden geschoven (nl. de Kolonie, wonen en financiën). Hij vond het ook raar dat de cijfers van de uitgaven voor de financiële hulpverlening van het OCMW niet gestegen waren.

Leen Kerremans (schepen Leefbaar) antwoordde dat het aantal leefloondossiers ook nog altijd zakt. Een verklaring daarvoor had ze niet.

De Bie had vragen bij een spectaculaire daling van een cijfer, maar vond geen verklaring waarvoor dat bedrag bedoeld was. De burgemeester suggereerde dat het misschien over de brandweerzone ging, of misschien over de contacttracing die Merksplas als leidende gemeente verzorgde, maar vond evenmin een afdoend antwoord. “Zet je vragen maar op mail, dan zorgen wij voor een gedetailleerd antwoord.”

Luc Holthof (N-VA) zou het handig vinden als de financieel directeur erbij was op deze gemeenteraad.

Wilrycx: “Hij was toch op de commissie om technische uitleg te geven. Deze gemeenteraad gaat daar niet over, wel de commissie.”

Holthof: “Maar de cijfers moeten uiteindelijk wel juist zijn.”

gemeenteraad

Wilrycx: “Het resultaat is juist. Ik heb daarstraks een hele reeks bedragen opgesomd. Die cijfers zijn juist.”

Holthof had ook graag de trendverschuivingen gezien in de rekeningcijfers over de voorbije jaren. “En ik merk ook dat de liquiditeitscijfers erg achteruitgaan.” De burgemeester “had toch eerder al aangegeven dat de subsidies voor een aantal projecten nog moeten binnenstromen.”

“Jullie gaan er ook prat op dat de schuld per inwoner in Merksplas onder de 1.000 euro ligt. Maar in andere gemeenten in de regio gebeurt dat ook: Ravels, Lille…,” zei Holthof. Wilrycx: “Maar dan moet je het totale plaatje bekijken: welk patrimonium staat daar tegenover? Welke constructies hanteren ze? Het is bijv. makkelijk om een zwembad buiten de gemeente om te laten bouwen via een terbeschikkingsstelling. Dat is duurder voor de gemeente, maar dat vind je door dat systeem niet terug in de cijfers.”

Holthof haalde nog even de toenemende vergrijzing aan in de gemeente en de weerslag daarvan op de rekening. “Heeft de gemeente daar een actieplan voor?” “Net daarom o.a. openden we gisteren de nieuwe assistentiewoningen. We investeren met de gemeente heel wat in de toekomst van onze senioren, en ook in die van onze jeugd,” antwoordde Wilrycx.

Groen en N-VA stemden tegen, de Leefbaar-meerderheid voor.

3. Rapport van de financieel directeur bij de OCMW-rekening 2021

De financieel directeur gaf een overzicht van de gelden op de rekening en in de kas. Hij bekeek ook of er voldoende middelen zijn voor 2021 en de evolutie van de budgetten.

Van dat overzicht nam de gemeenteraad zonder meer kennis.

4. Jaarrekening Welzijnszorg Kempen 2021

Welzijnszorg Kempen is een vereniging van 27 OCMW’s en biedt dienstverlening aan de inwoners van het arrondissement Turnhout en haar vele partners. De raad werd gevraagd om advies te geven bij hun jaarrekening.

Luc Holthof merkte op dat het blijkbaar financieel niet super ging met Welzijnszorg Kempen. Als er binnenkort een vraag komt aan de gemeenten van IOK om meer bij te dragen, wat zou Merksplas dan doen?

Frank Wilrycx: “Als er meer middelen nodig zijn, zal IOK vragen welke gemeenten willen deelnemen. Sommige gemeenten zullen dat dan per thema bekijken of ze al dan niet bijdragen. Sinds het nieuwe decreet dat het aantal beheerraadsleden beperkt in intercommunales, hebben we geen zitje meer bij Welzijnszorg Kempen.”

5. Jaarverslag 2021

Daarin geeft elke dienst een leesbare en beknopte omschrijving van het gerealiseerde werk van de eigen dienst en eventueel adviesraad of -raden. Je leest het jaarverslag voluit op onze website. Je kan het er ook downloaden.

Burgemeester Frank Wilrycx dankte de gemeentelijke communicatiedienst: “Die heeft er een fijn document van gemaakt.”

Tine van der Vloet (N-VA) zag dat bij die communicatiedienst alle mails van inwoners met vragen terechtkomen. Ze herinnerde de gemeenteraad er aan dat ze al geregeld de vraag had gesteld of ze dat soort mails ook als gemeenteraadsleden konden inzien. Als die toch gecentraliseerd toekwamen, kon dat toch niet moeilijk zijn?

Wilrycx: “Dat zullen we met de communicatie-ambtenaar bekijken.”

Tine van der Vloet (N-VA) las in het jaarverslag dat het aantal beschikbare laadpunten voor elektrische auto’s in onze gemeente laag lag. “Tegen 2030 zouden we 1 laadpunt moeten hebben per 100 inwoners, of 86 laadpunten in totaal. De Vlaamse regering wil er in haar plannen zelfs 1,5 laadpunten van maken. Is er een plan voor hoe we daarvoor gaan zorgen?”

Frank Wilrycx: “We hebben we nu toch al acht?”

van der Vloet: “Het gaat hem wel om het tienvoud, burgemeester.”

Wilrycx: “Het is de bedoeling om die laadpunten stelselmatig uit te rollen. Dat wordt aangevuld met een systeem met deelwagens in de Hoppinpunten. Er zullen ook meer en meer bedrijven laadpunten installeren.”

Jan De Bie vond ook in het jaarverslag dat we tegen die tijd ook 8.600 nieuwe bomen moeten aangeplant hebben. Dit jaar werden er maar 188 aangeplant. “Spijtig dat we dan niet meededen aan projecten als de 1001 bomen-campagne.” (cfr. de gemeenteraad vorige maand)

Wilrycx: “De teller van nieuwe bomen moeten we niet altijd op nul zetten bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering. Als je bekijkt wat we in het kader van de ruilverkavelingen al aanplantten… “

Toen ontstond er een klein dispuut waarin ook Jan Quirijnen (Leefbaar) zich niet onbetuigd liet. Dat ging over de bomen die Vlaanderen op ons gebied liet kappen, maar die in die tellingen niet verrekend werden. Schepen Monique Quirynen stelde het scherper: “Hoe meer bomen de Vlaamse overheid in Merksplas weg doet, hoe meer bomen Merksplas dan moet planten?”

Luc Holthof: “Nee, je wilt er aan 8.000 geraken, en daarvoor moeten er nog veel bijkomen.”

Holthof wou nog even terugkomen op de communicatie. “Bij de komst van Demir bleek dat de micro het niet deed, en we hebben ook al vaak aangeklaagd dat we hier op de gemeenteraad mekaar niet kunnen verstaan. Nochtans zorgt die technische infrastructuur voor een basis voor een degelijke communicatie.”

Op pagina 41 vond hij een opsomming van de gevolgde opleidingen door het personeel van de gemeente, maar blijkbaar was er niets bij rond competentievorming, leiderschapsontwikkeling, coaching…

Burgemeester Frank Wilrycx: “Dan zal er ook wel geen vraag naar geweest zijn.”

Algemeen directeur Dries Couckuyt: “Het is pas sinds vorig jaar dat we een geïntegreerde personeelsdienst hebben. Dat soort van softskills zal geleidelijk aan geïntroduceerd worden.”

Holthof: “Zijn er ook vergelijkbare cijfers bij andere gemeenten in de regio over het aantal ziekte- en afwezigheidscijfers in het personeelskader?”

Dries Couckuyt: “Die cijfers zouden moeilijk vergelijkbaar zijn. We houden hier in de gemeente mensen aan boord, ook als ze al lang ziek zijn. Dat is een beleidsoptie geweest.”

Jan De Bie: “Het was ook wel wat ontluisterend te lezen dat de GO-raM (de maandelijkse agenda van de gemeenteraad die je gratis toegestuurd wordt) maar 80 abonnees telt. 1% van de bevolking blijkt dus maar geïnteresseerd in onze gemeenteraad?”

gemeenteraad

6. Rapportering organisatiebeheersingssyteem

De algemeen directeur maakte een rapport op met een terugblik op
• het afgelopen jaar en een stand van zaken van de uitgevoerde audit(s) en inspecties,
• de gezette acties en timing van verbeterprojecten en -acties uit de zelfevaluatie,

en een vooruitblik op de voornaamste projecten en verbeterplannen.

Jan De Bie had op Google Maps de daken in Merksplas bekeken, en vond het aantal zonnepanelen ondermaats. “In uw rapport gaat het over de energieprijzen. Zijn er plannen om het aantal zonnepanelen aan te zwengelen? Misschien in een traject met burgers?”

Frank Wilrycx: “Dat is misschien eerder iets voor een campagne van de Vlaamse Overheid. We proberen alleszins om op de meeste gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te leggen, en we slagen daar aardig in. We maken ook plannen voor alternatieve vormen van verwarming.”

De Bie las in dat rapport ook over Pepperflow, een softwarepakket voor een overzichtelijke organisatiebeheersing. Dat bleek peperduur. Dries Couckuyt: “Ons huidig systeem blijkt meer mogelijkheden te hebben dan dat we gebruiken. Mensen moeten alert zijn, en daar helpt software op zich niet zo bij.”

Tine van der Vloet vroeg zich nog af of het Sociaal Huis nog verder werk maakte van de vrijwilligers die in coronatijden senioren belden. “Ik bel nog regelmatig met een aantal mensen die ik toen als vrijwilliger belde, en ik ervaar dat die dat nog altijd nodig hebben.” Zowel Leen Kerremans als Josée Van Aert (beiden van Leefbaar) hadden niet die ervaring. Kerremans: “Maar nu hebben we terug fysiek contact met die mensen, en dat proberen we te onderhouden.”

van der Vloet vroeg ook naar de ervaringen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Leen Kerremans: “We hadden net een mooi plan klaar waarbij we alle vluchtelingen konden huisvesten in woningen. Deze week kwamen er echter plots vier gezinnen bij en nu wordt het weer wat puzzelen. Als alles meezit, zouden we in september nog een woning extra kunnen klaarmaken.

Tine van der Vloet over het personeelsverloop in de gemeente: “Is er intussen al een nieuwe ploegbaas voor de groendienst?”

Dries Couckuyt: “Momenteel lopen er nog twee vacatures voor technisch assistenten. Voor een ploegbaas starten we vóór de vakantie alvast geen procedure meer op. We gaan intussen even bezinnen wat we daarmee gaan doen.”

Burgemeester Frank Wilrycx gaf ook nog pluimen voor de dienst: “Chapeau voor het vele werk dat ze degelijk uitvoeren. Laatst zochten we nieuwe seizoensarbeiders, maar er dienden zich een pak minder mensen aan.”

van der Vloet: “De gemeente werkt na corona verder op afspraak. Is dat systeem al geëvalueerd?”

Dat bleek te vroeg, stelde algemeen directeur Dries Couckuyt. “Als het nodig is, staat het onthaal de mensen die zonder afspraak naar het gemeentehuis komen bij om ze zo nodig direct verder te helpen.”

Luc Holthof peilde nog naar de kwetsbaarheid van het gemeentelijk informaticasysteem. Een audit toonde aan dat er 9 hoge vulnerabities in het systeem zaten. Daar wordt aan gewerkt.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opmerkingen bij de notulen van de gemeenteraad van mei

Luc Holthof vond dat zijn vraag om het mailverkeer naar de gemeente voor raadsleden toegankelijker te maken, in het verslag verkeerd werd voorgesteld. Het ging hem niet over de mails in hangende dossiers, maar wel om het mailverkeer tussen burgers en college.

Frank Wilrycx: “Dat maken we niet openbaar, omdat het meestal om hangende dossiers of om beleidsvoorbereidend werk gaat.”

Holthof: “Dat snappen we, maar het gaat ons om mails die relevant zijn rond wensen en vragen van burgers ten opzichte van het bestuur.”

van der Vloet geeft als voorbeeld brieven die vroeger gestuurd werden rond de hoge snelheid in een straat. “Vroeger konden we die lezen als gemeenteraadsleden. Nu worden die per mail gestuurd, en blijven ze voor ons onzichtbaar.”

De burgemeester: “Parlementsleden maken brieven die hun gestuurd worden toch ook niet openbaar? Nee, we zullen die passage in het verslag aanpassen aan uw bemerkingen.”

Jef Schoofs (Groen) had ook nog een aantal bemerkingen rond de weergave van zijn opmerkingen bij de erkenning van Merksplasse opvanginitiatieven. Ook bleek een tussenkomst bij het verkeerde agendapunt te staan. Hij vroeg ook of het klopte dat de Industrieweg niet langer de locatie werd voor de kinderen die naar IKO gingen?

“Inderdaad,” antwoordde Monique Quirynen, “we vonden een oplossing in het vroegere Markdal. Daar verhuist het IKO naartoe, en ook enkele muziekopleidingen die in de Industrieweg plaatsvonden. Later verhuizen die van het Gemeenschapscentrum daar naartoe, en uiteindelijk ook de richtingen die nog in Qworzó huizen.”

2. Rekening 2021

Die werd eerder vanavond al vastgesteld.

3. Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken

Dit agendapunt verviel, omdat men ontdekte dat die belasting eerder al gestemd was.

4. Jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum ’t Hofeind

Daarop kwamen geen opmerkingen.

5. Rapport van de financieel directeur bij de rekening 2021

Jef Schoofs vond het opmerkelijk dat bij de pakweg 6.500 facturen er 20% een aanmaning moest nagestuurd worden. Is dat niet veel?

Frank Wilrycx: “Er gaan dan ook veel rekeningen buiten. We zullen de details wel eens opvragen. Waarschijnlijk gaat het vaak om vergeten rekeningen.”

6. Wijzigingen aan schoolreglement van Qworzó

Het schoolreglement van Qworzó werd geactualiseerd voor het volgende schooljaar.

7. Politieverordening verplicht conformiteitsattest

De gemeente wil de woningkwaliteit van de huurwoningen in Merksplas verbeteren. Daarvoor komt er een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen met bouwjaar tot 1970.

Frank Wilrycx: “Dat kost verhuurders 90 euro. Dat plafondbedrag werd door de Vlaamse overheid ingesteld. Maar die som dekt de kosten niet.”

8. Subsidiereglement sportverenigingen

Om de subsidiedrempel te verlagen, adviseerde de sportraad om de facultatieve voorwaarde rond gediplomeerde trainers te versoepelen en elk diploma dat opgenomen is in de referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool in aanmerking te nemen.

9. Deelname intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken

Met het gefaseerd invoeren van het verplicht conformiteitsattest zal het aantal uit te voeren woningonderzoeken toenemen. Daarvoor wordt een afzonderlijke kostendelende dienstverlening opgestart.

10. Samenwerkingsovereenkomst voor de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid

Die komt er met ILV Noorderkempen Werkt en partners. Met dat beleid zouden kwetsbare personen makkelijker toegang krijgen tot digitale toepassingen.

11. Verlenging erkenning Woonmaatschappij De Noorderkempen

Die zou gebeuren tot 30 juni 2023. Normaal moest de nieuwe (en enige) maatschappij voor onze regio vanaf 1 januari werkzaam zijn, maar dat zal niet lukken.

“Dat is overigens geen lokaal fenomeen,” zegt Monique Quirynen, “het lukt blijkbaar nergens in Vlaanderen. Bij ons valt de overgang nogal mee, maar het is nog wel een heel traject.”

12. Rapportering organisatiebeheersingssyteem.

Dat werd eerder op de avond al behandeld.

13. Pedagogisch project Qworzó

Het pedagogisch project van de gemeentelijke basisschool Qworzó wordt aangepast met de opgelegde taalscreening in de derde kleuterklas.

14. Jaarverslag 2021

Dat besprak de gemeenteraad ook eerder al.

15. Rondvraag

Vragen vanuit N-VA Merksplas

15.1 Oplevering bermen

Luc Holthof (N-VA): “Wanneer worden de bermen opgeleverd in de Wolfstraat-Hazenpad-Werfstraat?”

Kris Govers (schepen, Leefbaar): “Dat gebeurt op 10 december 2022. Of het dan zal gebeuren? Dat is de verantwoordelijkheid van de aannemer.”

15.2 Pad Hoevestraat

Luc Holthof: “Het pad tussen de  Hoevestraat en de voetbalvelden is opnieuw aangelegd: waarom werd dit niet door de aannemer van de werken heraangelegd? Waarvoor dient de wachtbuis halverwege het pad?”

Kris Govers: “Aannemers werken wel vaker met onderaannemers. Dat beslissen ze zelf. Het was trouwens een Merksplasse firma die die klus deed. De wachtbuis ligt er om elektriciteit te voorzien voor drie nieuwe verlichtingspalen naast dat pad. Die komen er later bij. Dat komt de veiligheid ten goede voor de voetgangers en fietsers.”

15.3 Nutsvoorzieningen Steenovendreef

Luc Holthof: “Aan de boskant in de Steenovendreef zijn er nutsvoorzieningen aangebracht. Wat is daar de reden van?”

Kris Govers: “Volgens het plan dat de gemeenteraad werd goedgekeurd, kwamen er wachtputten om per kavel afvalwater en regenwater af te voeren.”

15.4 Opvang Oekraïners

Luc Holthof: “Hoe verloopt de communicatie over de opvang van Oekraïners tussen het Sociaal Huis en de mensen die hen opvangen in hun gezin?”

Leen Kerremans (schepen, Leefbaar): “Mensen die zich ooit opgaven als onthaalgezin, blijven we proberen te bereiken. Mensen die effectief Oekraïners gaan opvangen, nodigen we samen met hen uit in het Sociaal Huis. We oefenen dan bijv. ook met de spraakcomputer, want taal blijkt een enorme hindernis. Enkele dagen later nodigen we ze terug uit. Dan maken we tijd om dieper in te gaan op sommige onderwerpen. We blijven nadien ook contact houden met de vluchtelingen en hun gastgezinnen. Daar komt soms ook ons beroepsgeheim kijken en deontologische regels. Nu er weer extra vluchtelinggezinnen bijkomen, hebben we aparte samenkomsten belegd voor Oekraïners en de gastgezinnen. We merken dat sommige gastgezinnen nu mettertijd tegen de grenzen van hun bereidwilligheid zitten. Op een bepaald moment werkt het niet meer.”

Vragen vanuit de Groen-fractie

15.5 Bijeenkomst ABS en Demir

Jan De Bie (Groen): “De infoavond met ABS en Demir was zeer interessant om volgen. Er zijn echter wel een aantal zaken waar we ons vragen bij stellen. Het aantal aanwezigen en het aantal tractoren was overweldigend waardoor we toch wel kunnen stellen dat wanneer hulpdiensten ter plaatse zouden moeten komen, deze de zaal niet zouden kunnen bereiken. Ook de werking van de micro’s liet opnieuw te wensen over. Wanneer was het bestuur op de hoogte van de bijeenkomst/manifestatie? Wat gaat het bestuur doen om problemen in de toekomst te vermijden?”

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar): “We werden een week vooraf op de hoogte gebracht dat er een bijeenkomst van het ABS zou zijn. Later hoorden we dat ook Demir naar hier kwam. We hebben samen met de veiligheidsdiensten plannen opgesteld, maar die hebben we niet moeten boven halen. Zowel binnen als buiten verliep alles sereen. Het is inderdaad vervelend dat de micro niet werkte, maar gelukkig deed die van de minister het wel. Sommige mensen waren zelfs verstaanbaar zonder micro. Het was een emotioneel onderwerp, maar het gesprek liep heel sereen. Er was inderdaad meer volk dan we dachten, maar het was dan ook de enige bijeenkomst die ABS in onze provincie hield.”

Maaibeurt op gewestweg N124 in Merksplas (achtergrond) en Turnhout

15.6 Bermdecreet

Jef Schoofs: “Volgens het bermdecreet mogen de bermen gemaaid worden na 15 juni en een tweede na 15 september. Toch zien we in Merksplas de ploegen van onze groendienst al ruim voor die datum de bermen maaien. Dit is niet de eerste keer. Kan dat a.u.b. volgende keer correct gebeuren?”

Kris Govers: “In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer moet er op gewestwegen een veiligheidsmaaibeurt gebeuren na 15 mei als de veiligheid van de fietsers in het gedrang komt. In de bebouwde kom doen we dat ook voor de veiligheid, bijv. in de Ossenweg. We volgen daarbij zorgvuldig een strikt plan. Zo begaan we geen enkele overtreding. Onze mannen houden dat heel goed in het oog.”

Jef Schoofs betwijfelt of die veiligheidsmaaibeurt zo grondig moest gebeuren over de hele lengte van de fietspaden of de straten. “We zagen ook dat er volop gemaaid werd in de bebouwde kom.”

Die kritiek werd raadslid Kris Luyckx (Leefbaar) wat te bar: “Als je niet maait, dwing je de fietsers in gevaarlijke situaties.”

Jef Schoofs: “Nee, voor ons kan die maaibeurt, maar dan enkel op beperkte stroken of op beperkte plaatsen waar het echt nodig is.”

Beeld: SIMONI | JENNEN

15.7 Kolonie: ook restaurant?

Jan De Bie: “Via de pers hebben we vernomen dat er naast de hotelfunctie ook een bijkomend restaurant komt in de boerderij. Op dezelfde manier konden we vernemen dat het project werd voorgesteld aan interessante relaties of mogelijke partners. Helaas waren het voor de gemeenteraadsleden van de oppositie weer de spreekwoordelijke vijgen na pasen… wij waren niet op de hoogte. Wanneer krijgen wij onze voorstelling?”

Frank Wilrycx: “Die bijeenkomst was een privé-initiatief. De zaakvoerders nodigden lokale ondernemers en de pers uit. De bedoeling was om leveranciers en dienstaanbieders warm te maken om samen te werken. Van het college was ik er om een inleidend woordje te doen en de schepen van Toerisme. De invulling met het restaurant in Koeienstal 2 kwam er omdat men vreest dat als de hotelkamers eenmaal open zijn, er in de brasserie te weinig plaats is om die hotelgasten maaltijden aan te bieden.”

Jan De Bie hoopte dat “er deze keer wel rekening gehouden wordt met alle voorzieningen die je nodig hebt om een restaurant uit te baten. Bij de huidige brasserie staat er nu nog altijd van alles buiten opgesteld.”

foto: Backyardfestival

15.8 Kolonie: Nachtelijke activiteiten

Jan De Bie: “Met de komst van het hotel blijkt nu dat er geen nachtelijke activiteiten meer worden toegestaan in de open schuren. Dé locatie bij uitstek voor huwelijksfeesten en diverse succesvolle evenementen. Backyard – die daar naartoe zouden gaan in 2023 – moeten dus weer op zoek naar een plan B. Maar ook organisatie als de Koloniefeesten en Krinkel zullen er niet meer terecht kunnen. Wat schiet er eigenlijk nog over van jullie visie – als die er al was – voor het domein? Wat zijn hun alternatieven?”

Frank Wilrycx verduidelijkte dat er nog wel nachtelijke activiteiten kunnen worden toegestaan, maar dat de muziek moet stoppen om middernacht. “We krijgen teveel klachten, ook van omwoners, van geluidsoverlast. Het kan niet dat er wekelijks nog muziek gedraaid of gespeeld wordt tot 3-4 uur in de ochtend. Voor losse, eenmalige activiteiten moeten we dat geval per geval bekijken.”

Jan De Bie vond het erg voor de organisatoren van het Backyardfestival: “Die dwalen al jaren in Merksplas van de ene plek naar de andere. Het is jammer dat die Merksplasse organisatie nu al in de toekomst zou moeten uitwijken naar Turnhout.”

Frank Wilrycx: “Tot nu toe hebben we altijd een oplossing gevonden. We hebben de organisatie ook altijd gesteund bij hun werking.”

Jan De Bie: “Is er iets aan van de geruchten dat ze een plek zouden kunnen krijgen aan het vroegere zwembad? Dat zou voor hen een flinke meerkost betekenen om alle materiaal en tenten aan te sleuren. En daar zorgen ze toch ook voor lawaaihinder?”

Monique Quirynen (schepen van jeugd, Leefbaar): “Ik vind het spijtig dat het nu zo overkomt dat wij Backyard precies niet willen helpen. Niets is minder waar: we zijn daarvoor nog altijd hard aan een oplossing aan het werken. Ik zeg dit niet als buurtbewoner, maar het regent klachten bij elk huwelijksfeest in de Open Schuren.”

Jan De Bie: “Dat kan ik volgen, maar ik vraag alleen begrip voor unieke activiteiten van Merksplasse verenigingen.”

Wilrycx: “De Koloniefeesten kunnen op de Kolonie blijven doorgaan, maar we willen vooral de wekelijkse nachtelijke buitenactiviteiten terugdringen. Voor nieuwe boekingen van de Open Schuren maken we duidelijk dat om 00.30 uur de stroom definitief uitvalt. Eind september is er de laatste nu al geboekte activiteit.”

15.9 Kolonie: plannen quarantainestal en aardappelkelders

Jef Schoofs: “De quarantainestal en aardappelkelders, twee keer werd er een lastenboek opgesteld met een duidelijk plan voor ogen. De eerste keer werd een aanbod geweigerd en de tweede keer heeft men zelf in het zand mogen bijten. Wat zijn de volgende plannen, ideeën hiervoor? Of moeten we dit ook vernemen in de wandelgangen of lezen in de pers volgend jaar?”

Frank Wilrycx: “We deden inderdaad twee oproepen, maar die liepen op een sisser af. Ook tussentijdse gesprekken liepen op niets uit. Voorlopig staat er dus niets in de pijplijn. Waarschijnlijk wordt de afwerking ervan in één van de volgende fases uitgerold.”

Tine van der Vloet polste of de Commissie Kolonie nog eens bijeen kon geroepen worden. “Dat is al geleden van 2020.” Dat zegde de burgemeester toe.

15.10 Leegloop personeel

Jef Schoofs: “Er hebben opnieuw mensen hun ontslag gegeven. Niet alleen binnen de groendienst maar nu ook binnen de dienst bevolking gaat er een persoon met capaciteiten vertrekken… Welke actie neemt het bestuur om een verdere leegloop te voorkomen?”

Frank Wilrycx: “Er vertrekken niet alleen mensen, er zijn er ook die bij ons nieuw komen werken. Het is een algemeen probleem, zeker in lokale besturen. Alle gemeenten zitten in hetzelfde sukkelstraatje. Op de dienst bevolking komt er vanaf juli nog een extra kracht bij.”

Reageer

Back to top button