Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad maart

Op maandag 25 maart vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. Je kan om 20 u. gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van februari. Ons verslag van die gemeenteraad vond je de dag later al op onze website.

2. Mobiele toiletten of dixies voor verenigingen

In 2020 kwam er een coronanoodfonds voor verenigingen. Zo kwam er geld vrij om verenigingen te ondersteunen in die moeilijke tijd. Een deel van het geld dat Merksplas zo binnenrijfde, werd begin 2021 verdeeld onder een reeks lokale verenigingen, de subsidies aan de verenigingen werd met 50% verhoogd, en er kwam een extra dotatie voor ‘noodlijdende verenigingen’. Wat restte, zou besteed worden aan de aankoop van duurzaam materiaal.

Het saldo bedroeg nu nog 29.000 euro. De werkgroep die de gemeente samenstelde, dacht die te besteden aan de aankoop van een mobiele toiletwagen. Maar de gemeente denkt dat het niet evident is om te zorgen voor de afvoer van dat afvalwater. Daarom stelt ze nu voor om in 2024 en ’25 met het geld van het coronafonds erkende verenigingen te betoelagen als ze mobiele toiletwagens of dixies huren voor hun activiteit. Die toelage zou de helft van de factuur bedragen, met een maximum van 300 euro per jaar per vereniging.

3. Rekening van de Kerkfabriek Sint Willibrordus

De gemeenteraad geeft haar advies over de rekening 2023 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus Merksplas. Die rekening sluit met een saldo van een kleine 9000 euro.

4. Erkenning van culturele verenigingen 2024

De raad gaat over tot de erkenning van de verschillende cultuurverenigingen. Die zijn uitgesplitst over verschillende categorieën: (amateur)kunsten, socioculturele verenigingen, wijken en buurtverenigingen, erfgoed + oude ambachten en gebruiken, levend erfgoed en humane hulp + buitenlandse uitwisseling.

5. Reglement gebruik van voetbalvelden

De sportraad evalueerde het “Reglement op het gebruik van de accommodatie Gemeentelijke Voetbalvelden Merksplas-Kolonie”. De raad paste dat op een aantal punten aan:

  • de zaalwachters zijn niet meer bij elke wedstrijd ter plaatse
  • op vraag van de clubs wordt de aanvraagtermijn voor vaste gebruikers verlaat
  • de sportraad versoepelt mogelijke annuleringen en de daarbij horende kosten.

6. GAS-boetes worden duurder

Merksplas heeft een ‘Politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid’.

Boetes bij overtredingen op die politieverordening kostten tot nu toe maximaal 350 euro. Dat bedrag wordt opgetrokken naar 500 euro.

Een andere wetswijziging zorgt ook voor enkele aanpassingen van de artikels rond de bemiddelingsprocedure.

7. Buitengewone algemene vergadering van Pidpa

Die vindt plaats op 19 april. De gemeenteraad moet de agenda van die vergadering goedkeuren en een vertegenwoordiger afvaardigen.

8. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

8.1 Inrichting openbaar domein achter de nieuwe flats

De voorziene openbare fietsstalling werd inmiddels afgeschermd door een houten wand en is nu enkel voor de bewoners. Wat schiet er nog over van fietsstalling voor het hoppinpunt? Daarnaast staat ook nog een verloren betonnen bloembak. Er werd duidelijk niet goed (kritisch) nagedacht bij de plannen. 

8.2 Ontharding

Wanneer we om ons heen kijken, zien we de appartementen als paddenstoelen uit de grond schieten. Merksplas staat dan ook – het is geen verrassing – stevig in de top als één van de snelst verhardende gemeenten in Vlaanderen. De trend lijkt voorlopig niet te stoppen. We willen dus hameren op de andere zijde. Welke onthardingsprojecten staan er op de planning? 

8.3 Verhuis vrijetijdsdiensten

We lazen dat de vrijetijdsdiensten gaan verhuizen naar het vroegere lokaal van Kind en Gezin. Wat is de beweegreden hier? Is er zo’n acuut plaatsgebrek in het gemeentehuis zelf? De ruimte wordt nu gebruikt voor de studenten. Wordt er voor hen bijkomend een nieuwe ruimte voorzien? 

8.4 Samentuinen

Rond het samentuinen en/of volkstuintjes gebeurde er enkele maanden geleden een extra oproep. Hierbij werd het initiatief doorgeschoven naar een vrijwilliger. Wordt dit opgevolgd door het gemeentebestuur? Wat is de stand van zaken? 

8.5 Verkeersbordendatabank

Geeft gemeente Merksplas zelf actief de wijzigingen in verkeerssituaties door aan de verkeersbordendatabank? Zodat navigatiesystemen voor gps tijdig over de juiste situatie beschikken. 

8.6 Bevrijdingsstraat

We lezen in het verslag van de GAV van 26/02 dat er een advies gevraagd wordt aan politie naar eventuele oplossingen in verband met ouders die vooral ’s morgens tot aan de poort rijden en dan proberen te keren (over stoep) of terug achteruit de straat uit rijden in de Bevrijdingsstraat. Wat is de uitkomst? 

8.7 Spetsersbeeldje

Het Spetsersbeeldje op de Markt staat weer al geruime tijd ‘droog’. Na onze vorige vraag hierover heeft onze fontein wel even terug ‘gespetst’, maar dit was maar van korte duur. Wat is eigenlijk het probleem? 

Vragen van N-VA Merksplas

8.8 Ruimen grachten

We krijgen wel eens vragen van burgers die melden dat de grachten serieus dicht zitten met alle gevolgen van dien. We vroegen dan schriftelijk al op bij de gemeente naar het plan in verband met het ruimen van de grachten. Een deel wordt in eigen beheer gedaan, maar als we kijken naar de gewestwegen dan is het de taak van AWV. In het antwoord dat we al mochten ontvangen, kunnen we lezen dat er geen communicatie over is met de gemeente. Is er toch een mogelijkheid dat de gemeente polst bij AWV om zo de planning van het ruimen van de grachten voor de gewestwegen te weten te komen en kan dit dan ook gecommuniceerd worden naar de burgers. 

8.9 Verzending agenda gemeenteraad

We zagen dat de agenda van de gemeente- en OCMW-raad maandagavond al is verstuurd. De taken van de communicatieambtenaar worden tijdelijk wat verdeeld, nemen we aan. Maar wie gaf dan de opdracht om deze al te versturen voordat de rondvraag was ingediend? Meestal gaat deze pas weg op vrijdagochtend. 

We zagen ook dat iedereen in CC stond en in niet in BCC. Volgens de GDPR-regels kan dat niet volgens ons. Zijn de ambtenaren hier voldoende van op de hoogte? 

8.10 Fietssuggestiestroken

In verschillende straten zijn er een soort fietssuggestiestroken geschilderd waarvan het nu nog moeilijk te zien. Daar was over afgesproken om dat aan te pakken. Graag een update. 

8.11 Laadpaal Noorderkempen

De laadpaal aan de Noorderkempen op de Kolonie is geen publieke laadpaal. Staat deze paal niet op openbaar domein?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Bij de intergemeentelijke aankoopdienst

IOK heeft een intergemeentelijke aankoopdienst (IAD). Het OCMW wil zich daarbij aansluiten om deel te nemen aan die groepsaankopen. Dan krijgt het ook ondersteuning bij lokale aankopen en intervisie via een lerend netwerk.

3. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

3.1 Uitbetaling mantelzorgpremie

We kregen de vraag van verschillende burgers over het uitbetalen van de jaarlijkse mantelzorgpremie. Dit gebeurt normaal begin maart. Na navraag te doen bij het sociaal huis, horen we dat dit jaar waarschijnlijk pas half april zal zijn wegens ziekte van een personeelslid.  Begrijpen wij dan goed dat er maar 1 iemand zicht heeft over de mantelzorgpremie en de uitbetaling hiervan?

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button