GemeenteraadVerslag

Gemeenteraad januari: het verslag

Misschien lag het aan de naweeën van de kerstvakantie of aan die van van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar maandag was het op de gemeenteraad nog allemaal peis en vree.

Geen roep om snelle maatregelen, geen plannen die de wereld ingrijpend zouden veranderen, geen schimpscheuten die aan het lijf bleven plakken: welgemanierd en minzaam zorgde ieder ervoor dat de avond rustig kabbelend op een uurtje zijn einde kende.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) stond eerst even stil bij ere-schepen Maria Verheyen, die op 88-jarige leeftijd in het Wommelgemse woonzorgcentrum overleed. “Hier in de buurt bouwde ze haar actieve loopbaan uit, eerst als directeur van het Spijker, later als OKRA-voorzitster. Ze was in Merksplas zes jaar schepen van o.a. jeugd en senioren, en dat tekent haar: ze stond graag tussen de mensen. Nadien was ze nog zes jaar gemeenteraadslid en zes jaar OCMW-raadslid. Ze had vaak een uitgesproken mening, maar ze was altijd constructief.” Wilrycx bedankte haar voor wat ze voor de politiek en voor Merksplas betekend heeft, en wenste namens de hele gemeenteraad zijn medeleven over te maken aan haar familie. Toen hield de raad een minuut stilte.

Raadslid Ann Wouters (Leefbaar) was verontschuldigd.

Dan lootte Wilrycx Boris Kersemans (Leefbaar) als voorstemmer. Luc Holthof (N-VA) en Jan De Bie (Groen) hadden elk een aantal verbeterpunten bij het verslag van de algemeen directeur. Beiden kloegen over de summiere samenvatting van hun tussenkomsten, terwijl – aldus Luc Holthof – “heel de tussenkomst van wat jij zei, Frank, uitgebreid aan bod kwam.”

“Dat kwam,” zei de burgemeester, “omdat ik nadien mijn tussenkomst schriftelijk aan de algemeen directeur overmaakte. Dat zou jij misschien ook kunnen doen. Dat zou zijn werk ook stukken makkelijker maken.” Tine van der Vloet (N-VA) suggereerde dat – nu de nieuwe website sinds vandaag online staat – het oude N-VA-voorstel om een audioverslag online te zetten, komaf zou maken met dit soort van discussies.

2-3. Rekening 2021 en budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus Zondereigen

De gemeenteraad nam kennis en gaf een positief advies.

4-5. Wijziging gemeentereglement register van verwaarloosde gebouwen en woningen en van het leegstandsregister

Jef Schoofs (Groen) vroeg zich af waarom die wijzigingen er kwamen, “want in de praktijk gebeurt er toch niets mee.”
Schepen Monique Quirynen (Leefbaar) lichtte toe dat die er kwamen op vraag van het personeel van IOK. Oorzaak waren enkele aanpassingen aan het decreet, maar belangrijker nog: omdat voortaan de ambtenaar bewijsstukken moet opvragen als het pand van de eigenaar niet leegstaat of als er renovatiewerken plaatsvinden. Vroeger gebeurde het dat eigenaars die bewijsstukken niet indienden, en daardoor hun dossier onontvankelijk werd verklaard. Ze onderstreepte dat “we die inventaris echt wel opvolgen.”

6. Convenant Toegankelijkheid tussen gemeente Merksplas en Inter

N-VA kaartte enkele maanden terug de noodzaak aan om de toegankelijkheid in Merksplas te verbeteren. Nu keurde de gemeenteraad een convenant goed die de samenwerking regelt.

Tine van der Vloet vroeg zich af hoe die samenwerking tot stand kwam en of het beleid al een project in gedachten had om daar samen rond beginnen te werken. Ook wou ze weten welke ambtenaar het jaarlijks overleg zou volgen en welke adviesraden daarbij betrokken zouden worden.

Frank Wilrycx stelde dat er in het verleden al talrijke dossiers met Inter besproken werden, maar dat “we nu advies vragen op basis van deze convenant. We dachten altijd al aan toegankelijkheid bij nieuwe projecten.” Van de dienst stedenbouw zou er zeker een ambtenaar het overleg opvolgen, en die kon vergezeld worden door collega’s – afhankelijk van het project.

7. Inschakelen van de Kruispuntbank voor de UiTPAS

Voor adresgegevens om de UiTPAS te promoten kan de gemeente gebruik maken van de Kruispuntbank.

8. De rapportage 2022 van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeente krijgt van Vlaanderen een kleine 29.000 euro om dat pact uit te voeren, en daarom moet ze een 58.000 euro aan uitgaven kunnen verantwoorden. Zo lichtte de burgemeester dit agendapunt toe. Zo was er o.a.

 • 25.000 euro voorzien voor extra infiltratiecapaciteit bij de wegen- en rioleringswerken van Koekhoven Zuid
 • idem voor die werken aan Schoondreef, De Hees en Steenhovendreef
 • de opstart van een warmtetraject (maar daarvoor waren nog geen facturen ontvangen)
 • een laadpaal aan de assistentiewoningen (die door Fluvius gefinancierd werd)
 • de aankoop en aanplanting van nieuwe bomen (voor een 13.000 euro)
 • de verledding van de openbare verlichting (maar Fluvius gaf de bedragen nog niet door)
 • de opmaak van een rioolplan (een 8.000 euro)

De burgemeester beloofde bij de bespreking van het jaarverslag in juni een gebundeld gedetailleerd overzicht te geven. Jan De Bie vroeg zich af of de gemeente dat inhoudelijk luik niet eerder op de gemeenteraad moest brengen. Luc Holthof las in het dossier dat “de gemeente uiterlijk op 1 maart een rapportering moest bezorgen over de voortgang van het Lokaal Energie- en Klimaatpact nadat die aan de gemeenteraad werd voorgelegd.”

Frank Wilrycx: “We zullen dat nazien. In ieder geval zorgt die rapportering voor heel wat administratief werk voor onze diensten. Dat zal in andere kleine gemeenten zo ook wel zijn.”

Jan De Bie vroeg zich af of er een bomenplan was. “Ja,” zei de burgemeester, “je kan een detailplan bij de Milieudienst opvragen.”
“En dat warmtetraject?”
“In het kader van het Energieplan onderzoeken we samen met Kelvin Solutions naar de mogelijkheden van een warmtenet. Kelvin Solutions doet dat ook voor andere gemeenten.”

Jan De Bie: “In de laatste Nieuwsbrief stond er een oproep voor inwoners om door te geven als ze iets deden dat past in dat Klimaatplan. Is dat al op de Milieuraad geëvalueerd en bijgestuurd?”

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): “De laatste vergadering van de Milieuraad was in mei of juni ’22.”

9. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

9.1 Bouwproject Wonen in Vlaanderen Molenzijde/Heidestraat

Jan De Bie: “Wat is de stand van zaken in het nieuwe project Molenzijde/Heidestraat? Er was een eerste sessie met bewoners van de omliggende betrokken straten. Ook vanuit de politieke fracties werd er iemand uitgenodigd. Maar blijkbaar is de tweede sessie gecancelled? Wat zijn de verdere stappen?”

Monique Quirynen: “De tweede sessie komt er in de tweede helft van februari. Het stond even on hold omdat er bijkomend onderzoek nodig was en we input moesten krijgen van externe instanties.”

9.2 Parkeren in Merksplas

Onder en achter het Buitenhof vind je (momenteel vrijwel ongebruikte) parkeerplekken. 51, hoorden we eerder.

Jan De Bie: “We stellen vast dat onze eigen bewoners zelfs niet weten waar men al dan niet kan parkeren in Merksplas. Rasechte Spetsers vallen uit de lucht wanneer we hen wijzen op de ondergrondse openbare parking. Momenteel een parking die amper gebruikt wordt en zo een dure grap is. Wordt dit nog bekendgemaakt?”

Frank Wilrycx: “We hebben het al in de Nieuwsbrief gezet. En er moet ook nog een verkeersbord komen.” Schepen Leen Kerremans (Leefbaar): “Dat bord staat op de werklijst.”

9.3 Online gemeenteraadsagenda voor raadsleden

Jan De Bie: “Wat zijn nu de data van de volgende gemeenteraden? Die zijn nergens online te raadplegen. Op de website staat nog ‘derde week van de maand’ maar in de loop van vorig jaar werd dit verschoven van de derde week naar de vierde week. We stelden dit eerder al voor en opnieuw willen we dit op tafel gooien: kan er een online agenda aangemaakt worden voor de raadsleden?”

“Met de komst van de nieuwe website, is mijn vraag al een deel beantwoord,” zei Jan. “Maar een online agenda met recepties, vieringen, … waarop ook raadsleden uitgenodigd werden, zou wel handig zijn.”

“Dat zullen we overleggen met onze communicatie-ambtenaar,” antwoordde Wilrycx.

Tine van der Vloet had maar even naar de nieuwe website kunnen kijken, maar ze vond er niet de agenda op terug van deze vergadering. De burgemeester weet dat aan de kinderziekten van het nieuwe project, maar ‘met een seintje aan de communicatie-ambtenaar kan die snel veel verhelpen.”

9.4 Een rondgang in de gevangenis en CIM?

Jef Schoofs: “N.a.v. de artikels over de gevangenis in Merksplas en recent de nieuwe stakingen in gevangenissen, vragen we ons af of het niet mogelijk is om een rondgang met de gemeenteraadsleden te organiseren in de gevangenis en het Centrum voor Illegalen zodat we zelf een goed beeld krijgen van deze instellingen.”

De burgemeester zou eens polsen bij beide directies ‘als er voldoende interesse is onder de raadsleden’.

9.5 De conciërgewoning van de sporthal

Jef Schoofs: “In het verslag van de sportraad staat dat de huidige bewoner de conciërgewoning gaat verlaten. De conciërgewoning wordt vanaf dat moment ook uit de concessie-overeenkomst gehaald. Er is voorlopig nog geen nieuwe invulling voor de conciërgewoning. Kan dit zo maar? Waarom wordt er niet effectief een conciërge ingezet?”

Een gelijkaardige vraag kwam van Luc Holthof en werd samen behandeld:

“We zagen in de briefwisseling dat er een vraag was om het appartement uit het AGB van de sporthal te halen. Daar is door jullie positief op geantwoord. Hoe is dat verder allemaal geregeld? Wat gaat er dan met dat appartement gebeuren?”

Frank Wilrycx: “Het is niet de eerste keer dat er aan de concessie getornd wordt: er gebeurt soms iets in het leven van mensen, … Zo heeft het Rode Kruis bijvoorbeeld al een tijd die woning betrokken. We vinden het alleszins beter dat de concessionaris de concessie terug aan ons geeft, in plaats van ze zelf onder te verhuren.”

Jef Schoofs stelde dat die conciërgewoning toch bedoeld was om er een conciërge in te huisvesten. Frank Wilrycx: “Maar we hebben in de sporthal wel een permanente zaalwachter.” Luc Holthof vroeg zich af of de formele vraag wel op de juiste plek was behandeld. Dat zou de burgemeester laten nazien.

Vragen van N-VA Merksplas

9.6 GR-eventsgroup

Luc Holthof: “Is er ondertussen al een gesprek geweest tussen de gemeente en GR-eventsgroup? (vorige maand ging het daarover op de gemeenteraad, n.v.d.r.) Wat is daar uitgekomen wat het verlengen van het contract betreft? Wat is daar uitgekomen wat de prijsstijging voor de gemeente betreft?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “We hebben dat gesprek gehad. Tegen de volgende gemeenteraad hopen we daar uitsluitsel over te kunnen geven. We zijn nog aan het bezien hoe we er uit geraken.”

9.7 Infosessie over wijkagenten

Tine van der Vloet: “Is de vraag i.v.m. een infosessie al gesteld in het politiecollege? (cfr. het extra N-VA-agendapunt van november, n.v.d.r.) Wat was hierop hun antwoord? Wat gaan jullie hier nu verder mee doen?”

Frank Wilrycx: “Enkele andere gemeenten uit de zone zijn er ook niet zo happig op, omdat men vreest dat er op zo’n sessie weinig volk zou opdagen. We overwegen om het te koppelen aan een volgende BIN-voorstelling.

9.8 Rioleringswerken

Luc Holthof: “Op eerdere gemeenteraden was er gezegd dat medio december 2022 de uitgevoerde rioleringswerken in Hazenpad-Wolfstraat-Werfstraat zouden worden opgeleverd.

 • Heeft de oplevering plaatsgehad en wat zijn de resultaten daarvan?
 • Welke punten dienen nog te worden verder afgewerkt door de aannemer?
 • De bermen zijn volgens veel inwoners in slechtere staat dan voor de werken

Waarom heeft de gemeenten kort na de oplevering – begin januari 2023 – zelf nog tijd en manschappen ingezet om de grachten in deze straten proper te maken?”  

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “De definitieve oplevering moet de aannemer aanvragen. Die heeft dat nog niet gedaan. Voorafgaand moeten we dan eerst een rondgang maken. We zullen die bermen daarbij opnemen, de staat van de fietssuggestiestroken en van het gele wegdek aan het kruispunt aan de Hoevestraat. Die moeten nog bijgewerkt worden voor de oplevering. Over die grachten: aan de voetbalpleinen kwam er een nieuwe toegangsweg, en daaronder zaten vroeger twee kolken. Die zijn blijkbaar volgestort geraakt met beton. Dat zorgde voor een opstropping, en daardoor hebben we op tweede kerstdag er veel water weggepompt. Met de aannemer kwamen we overeen dat we de rekening konden doorsturen.”

7.5 Vuurwerk

Tine van der Vloet: “We zagen dat er wel wat commotie was i.v.m. het vuurwerk. We hebben hierbij de volgende vragen:

 • Worden alle aan vragen ook automatisch vergund?
 • Wat is het reglement waarop jullie jullie baseren om de vergunning wel of niet goed te keuren? Waar kunnen de burgers dat reglement vinden? Kan men de voorwaarden al meteen zien bij de aanvraag?
 • Wat wordt er meegegeven  van voorwaarden i.v.m. het achterlaten van het afval van het vuurwerk? (zoals staat beschreven in het politiereglement art 1.3.1).
 • We zagen vooral wat reacties en klachten richting de gemeente daar waar vuurwerk wordt afgeschoten in agrarisch gebied. Kan men bijvoorbeeld opnemen in het reglement dat afschieten van vuurwerk in het agrarisch gebied niet wordt toegestaan?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Vuurwerk blijft een heikel punt. Je ziet in de gemeenten waar het verboden was, dat dat verbod niet gehandhaafd kan worden. Daarom namen we de optie – net als Rijkevorsel – om het toch te vergunnen. Net als Rijkevorsel, geven we bij de goedkeuring een hele bijlage mee. Daarmee hopen we de aanvragers te kunnen sensibiliseren om rekening te houden met buren, met dieren, met de omgeving.”

“Op één plek is er inderdaad meer dan mocht afgeschoten. Die aanvrager zullen we volgend jaar beter laten opvolgen.”

“Gemeenten kunnen weinig doen. Het is wachten op Vlaanderen of de federale overheid om het aan te pakken.”

OCMW-raad

Een rondvraagpunt van N-VA

8.1 Digitale inclusie

Tine van der Vloet: “We konden lezen in het verslag van het vast bureau van 10 januari dat jullie gaan werken rond de digitale inclusie en dat jullie daarvoor een partnerschap willen aangaan met Telenet. Dit is bedoeld voor een welbepaalde doelgroep. Een zeer mooi initiatief! Onze vraag hierbij is hoe dat jullie de mensen gaan bereiken die hiervoor in aanmerking gaan komen?”

Leen Kerremans: “Daar zijn we nog niet uit. We gaan met het OCMW en met de twee lagere scholen inderdaad een partnerschap aan met Telenet. We zitten nu samen om dezelfde lijn te trekken.”

Reageer

Back to top button