Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad december

Op maandag 18 december kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Meerjarenplanaanpassing 1/2023 2020-2025. Goedkeuring.

De OCMW-raad keurt de wijzigingen meerjarenplanning 1/2023 2020-2025 met betrekking tot het OCMW voor de jaren 2023 en 2024 goed.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van november. Daarna wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je de dag later al op onze website.

2.Retributiereglement op het gebruik van de kapel, de open schuren, de bijgebouwen van de aardappelkelders, de voetbalvelden en de landbouwgronden vanaf 2024 tot en met 2025

Het is noodzakelijk om het evenwicht te behouden in de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven en dus gepast om een retributie te heffen op het gebruik van de door de gemeente ter beschikking gestelde gebouwen en gronden op Merksplas-Kolonie wegens de kosten die het verwarmen, verlichten of onderhouden ervan met zich brengen. De kapel werd in concessie gegeven voor de jaren 2024 en 2025 en wordt uit het retributiereglement gelicht.

3. Meerjarenplanaanpassing 1/2023 2020-2025

Elk lokaal bestuur moet zijn meerjarenplan minstens 1 keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. Dat gebeurt vandaag in Merksplas.

De raad bespreekt vanavond de wijzigingen nr. 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 voor de jaren 2023 en 2024. Eerst die van de gemeente, en dan die van de gemeente én het OCMW.

4. Meerjarenplanaanpassing AGS ’t Hofeind

Dat gebeurt ook met de meerjarenaanpassing van het autonoom gemeentebedrijf sportcentrum ’t Hofeind.

5. Persoonsgegevens voor het Vlaams handhavingsplatform

Er zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente voor het Vlaams handhavingsplatform.

Dat Vlaams Handhavingsplatform (VHP) wil alle informatie over die handhaving gecentraliseerd, uniform, real-time en beveiligd ter beschikking te stellen aan alle betrokken autoriteiten en instanties. De opstart en de aansluiting bij het platform gebeurt in stappen en houdt een aantal verplichtingen in.  Gemeentelijke verbalisanten die proces-verbalen en verslagen van vaststellingen maken, zijn vanaf 15 december verplicht om dit digitaal via het VHP te doen.

6. Definitieve aanvaarding straatnaam sociaal woonproject bij Molendries

De raad gaat op voorstel van de heemkring over tot de definitieve aanvaarding van de straatnaam Slingerpad voor het sociaal woonproject nabij Molendries.

7. Politieverordening enkelrichting Pastoor Ceulemansstraat

Na de evaluatie van de testfase wordt de Pastoor Ceulemansstraat definitief enkelrichting.

8. Kolonie Koeienstal zuid

Het Gevangenismuseum kan op termijn niet langer gehuisvest blijven in de kelders van de kapel op Merksplas Kolonie. In principe zou gevangenismuseum vzw verhuizen naar de graanschuur. Het zou echter minder investeringen vergen om de Koeienstal Zuid voor het Gevangenismuseum te gebruiken.

De uitbater van de brasserie is bereid om dat gebouw uit de concessie te lichten. De gemeenteraad wordt gevraagd de concessieovereenkomst met het Gevangenismuseum vzw goed te keuren.

9. Kolonie: open schuren, de polyvalente ruimtes in de bijgebouwen van de aardappelkelders en de landbouwgronden

De gemeenteraad wordt verzocht om het gebruiksreglement voor de open schuren, de polyvalente ruimtes in de bijgebouwen van de aardappelkelders en de landbouwgronden op Merksplas-Kolonie goed te keuren. De kapel werd in concessie gegeven voor de jaren 2024 en 2025. De concessiehouder van de grote boerderij kan optreden als medebeheerder voor praktische zaken, terwijl de gemeente het beslissingsrecht behoudt.

10. Kolonie: open schuren en bijgebouwen aardappelkelders bij de concessieovereenkomst brasserie en hotel. Goedkeuring.

Het medebeheer voor de open schuren en de bijgebouwen van de aardappelkelders wordt opgedragen aan de concessiehouder van de brasserie en hotel op Merksplas-Kolonie. De gemeente beslist over de agenda en int de retributies voor het gebruik. De uitbater van de brasserie en hotel verleent een aantal praktische diensten zoals bezichtigen, sleutel, meterstanden nutsvoorzieningen, …

11. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

11.1 Geluidsinstallatie De MARc/kT

De geluidsinstallatie van de grote zaal in GC De Marc/kt is niet in orde. Voortdurend zijn er problemen met de installatie. Wanneer een organisatie deze zaal huurt en in gebruik neemt, rekenen ze er wel op dat deze naar behoren werkt. Toch blijft dit een probleem. Kan hier eindelijk eens écht iets aan gedaan worden? Waarom wordt er niet gecommuniceerd naar gebruikers dat deze niet optimaal werkt?  

11.2 Verkeersremmer Goordijk

Het verkeerskussen op de Goordijk is al een tijdje verdwenen. De buren hebben in het  verleden al meermaals aangehaald dat er te snel gereden wordt in die straat. Komt daar  ergens een nieuwe verkeersremmer? Wordt de hele situatie opnieuw bekeken?  

11.3 Wegdek Heiseneinde

Het wegdek in Heiseneinde is vooraan in slechte staat. Voor fietsers is het hier een gevaarlijke situatie. Kan hier iets aan gedaan worden?  

11.4 Bewegwijzering Toerisme

Kan de bewegwijzering naar Toerisme een update krijgen? Nu staat er VVV, maar internationaal wordt een toeristisch infopunt aangeduid met een ‘i’-symbool. Kan dit ook in Merksplas zo aangepast worden?  

11.5 Project Molenzijde-Heidestraat

Wat is de stand van zaken in verband met het grote project tussen Molenzijde en Heidestraat? Is hier nog een evolutie, want de ontwikkeling van deze zone houdt veel mensen bezig. 

11.6 Voorrangsregeling Leest

In het laatste verslag van GAV lezen we opnieuw over de Leest en dat er vragen komen in verband met de voorrang in deze straat. We stelden eerder al voor hier ook de voorrang van rechts duidelijker aan te geven zoals in andere straten.  

Nu zegt GAV: ‘Kruisen tekenen op kruispunten lijkt ons beter dan borden te zetten. Borden plaatsen begin en einde Leest voor een bepaalde periode: “Gewijzigde verkeerssituatie, voorrang verlenen aan rechts!” Plus bordjes in zijstraten: “opgelet fietsers voorrang”. Wanneer schieten jullie als bestuur in actie?  

Vragen van N-VA Merksplas

11.7 Zitbank bushalte

Hebben jullie al een antwoord gekregen van De Lijn in verband met de bank die er wel of niet kan komen onder de luifel aan de bushalte in het dorp?  Als de lijn hier geen bank voorziet, gaan jullie dan zelf kijken of er een bank geplaatst kan worden? 

Bij een Hoppinpunt wordt er ook vaak een parkeerplaats voorzien voor mensen met een beperking voor of achter de halte. Kan dat in de Leopoldstraat ook voorzien worden? 

11.8 Gecoro, GAV en Leest

Onlangs was er een boeiende avond over het verkeer met Kris Peeters als spreker. Daar kwam naar voor dat bouwdossiers heel vaak samenhangen met de mobiliteit in de omliggende omgeving. De adviesraden Gecoro en GAV vergaderen hier steeds apart. Al wordt er ook al wel eens een vraag gesteld over mobiliteit in de Gecoro bijvoorbeeld. Zou het dan, naast de ambtenaren die nauw moeten samenwerken, ook niet goed zijn dat wanneer de bouwheren de hele uiteenzetting komen doen over een nieuw project bij de Gecoro, dat dan ook de GAV kan worden uitgenodigd zodat de verkeerssituatie meteen mee kan besproken worden.  

Ook kwam er de voorrang van rechts op de Leest aan bod die avond. Een item waar vele inwoners zich vragen over stellen. Ook wij hebben hier al meermaals gevraagd om het duidelijker aan te geven dat men hier voorrang moet geven. Maar deze vraag is altijd negatief beantwoord. 

We kunnen lezen dat dit ook aan bod gekomen is tijden de laatste GAV-vergadering. 

Kan de schepen de visie  van het bestuur even toelichten over wel of niet een voorrangsweg, wel of niet borden of kruisen schilderen op de weg. Hoe gaat dit nu verder aangepakt worden?  

11.9 Vrijwilligersbeleid

In de raad van bestuur Toerisme werd er een vraag gesteld in de rondvraag over wat de visie is van het bestuur in verband met het vrijwilligersbeleid. Wat was hierop het antwoord, want dit is niet genotuleerd in het verslag.

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button